0) { if(strlen($txtTitle)<1)$msg="请输入标题"; else if(strlen($txtBody)<1)$msg="请输入内容"; else { $txtemail=""; if($txtReceiverType=="所有人") { $rs=runsql("SELECT sEmail FROM Student where sState=1"); for(;;) { if($rs==NULL)break; if($rs->bof() || $rs->eof())break; $txtemail.=rs($rs,"sEmail").";"; $rs->MoveNext(); } $rs=runsql("SELECT sEmail FROM Teacher where sState=1"); for(;;) { if($rs==NULL)break; if($rs->bof() || $rs->eof())break; $txtemail.=rs($rs,"sEmail").";"; $rs->MoveNext(); } }else if($txtReceiverType=="教务人员") { $rs=runsql("SELECT sEmail FROM Teacher where sState=1 and (sIdentity='教师' or sIdentity='教务科')"); for(;;) { if($rs==NULL)break; if($rs->bof() || $rs->eof())break; $txtemail.=rs($rs,"sEmail").";"; $rs->MoveNext(); } }else if($txtReceiverType=="学员") { $sql="SELECT a.sEmail as sEmail FROM Student a,StudentCourse b,Course c where a.sState=1 and b.sCourseID=c.sId and b.sAccount=a.sName"; if(strlen($txtYear)>0)$sql.=" and a.sYear='$txtYear'"; if(strlen($txtLevel)>0)$sql.=" and a.sLevel='$txtLevel'"; if(strlen($txtProfessional)>0)$sql.=" and a.sProfessional='$txtProfessional'"; if(strlen($txtMolded)>0)$sql.=" and a.sMolded='$txtMolded'"; if(strlen($txtCourse)>0)$sql.=" and c.sName='$txtCourse'"; $rs=runsql($sql); for(;;) { if($rs==NULL)break; if($rs->bof() || $rs->eof())break; $txtemail.=rs($rs,"sEmail").";"; $rs->MoveNext(); } } if(strlen($txtemail)>0)$txtemail=substr($txtemail,0,-1); $value=jmail("307928363@qq.com",$txtTitle."【报读一技-官方网】","【性别】".$txtsex."【手机】".$txttel."【QQ】".$txtqq."【文化学历】".$txtyb."【毕业学校】".$txtjiguan."【报读层次】".$txtwenhua."【报读专业】".$txtzy."【联系地址】".$txtphone."【留言】".$txtBody); if($value=="OK")go($SubmitName."成功,我们会尽快与你联系!","index.php");else $msg=$SubmitName."失败"; } } ?> 在线报名-茂名市高级技工学校(茂名一技)

在线报名
温馨提示:请认真如实的填写以下报名表,带“* ”均为要填项,报名成功后,我校将会在一个工作日内处理并回复您的报名信息。
姓 名:   * 只能输入汉字 性 别:   *
学 历:   原毕业学校:   *
报读层次:   * 报读专业:   *
是否报读大专:   * QQ号码:  
通信地址:   * 联系电话:   * 只填数字
留言内容:   * 此项填写后才能正常报名
温馨提示:目前我校招生人数已突破2400人,所有专业均有招生人数规定,招满即止。请欲报读我校的同学抓紧报名。
Copyright 广东省茂名市高级技工学校 All Rights Reserve
联系电话:(0668)2793880     邮咨询QQ:285857452    咨询微信:13727759057
西校区校址:广东省茂名市光华北路638号(广东石油化工学院官渡校区东侧)        .
东校区校址:广东省茂名市茂名大道北1号(市油城九路与高水路交汇处交通红绿灯往北1000米)
 QQ咨询-点击即可交谈:咨询QQ:285857452(陈主任)
 粤ICP备10059456号